Pelaksanaan ASPD Kelas 6 Tahun Ajaran 2020/2021

Pelaksanaan ASPD tahun ajaran 2020/2021 di SD Muhammadiyah Pendowoharjo masih dalam masa pandemi covid-19 dilakukan secara offline atau tatap muka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Sejumlah 51 siswa kelas 6 mengikuti ASPD selama 5 hari. Adapun mata pelajaran yang diujikan adalah Bahas Indonesia, Matematika, IPA, Al-Islam, Kemuhammadiyahan dan Bahasa Arab.

Penerapan protokol kesehatan tetap dilakukan mulai dari siswa memasuki lingkungan sekolah dengan memakai masker dari rumah, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir saat memasuki sekolah, dan pengecekan suhu tubuh.


Selain itu sekolah juga menyediakan fasilitas sarapan di sekolah dan sholat dhuha berjamaah sebelum siswa mengerjakan soal ASPD

Di tahun ajaran 2021/2022, nilai ASPD bakal dijadikan aspek penilaian terakhir dalam proses seleksi siswa baru.

Hal ini agak berbeda dengan PPDB tahun sebelumnya, di mana proses seleksi menggunakan empat jalur. Yakni jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orangtua atau wali, dan prestasi.

Untuk itu kami keluarga besar SD Muhammadiyah Pendowoharjo mohon doa kepada bapak/ibu serta semua masyarakat supaya anak-anak kita diberi kemudahan, kelancaran dan sukses dalam pelakasaan ASPD pada tahun ini dan mendapatkan hasil yang memuaskan.

Bismillâhir Rahmânir Rahîm

Allâhumma shalli ‘alâ Muhammadin wa âli Muhammad

Allâhumma akhrijnî min zhulumâtil wahmi, wa akrimnî bi nûril fahmi. Allâhummaftah ‘alaynâ abwâba rahmatika, wansyur ‘alaynâ khazâina ‘ulûmi- ka birahmatika yâ Arhamar râhimîn.

Dengan asma AllahYang Maha Pengasih dan Maha Penyayang

Ya Allah, sampaikan shalawat kepada Rasulullah dan keluarganya

Ya Allah, kami memohon, keluarkanlah putra-putri kamidari gelapnya kebingungan dan muliakan ia dengan cahaya pemahaman.

Ya Allah, bukakan kepada kami pintu-pintu rahmat-Mu, dan curahkan kepada kami khazanah-khazanah ilmu-Mu dengan rahmat-Mu wahai Yang Maha Pengasih dari segala yang mengasihi.

Ya Rabb…
Berikanlah ketenangan kepada kami dan pada diri anak kami
Dalam menghadapi satu tahapan penting dalam kehidupannya,
Ujian Akhir Nasional…
Kuatkan tubuh anak kami … hindarkan ia dari sakit
Dan jauhkan hamba-Mu ini dari perilaku yang membuat buah hati kami sakit
Sakit fisiknya … atau sakit hatinya …

Rabbana aatina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah Wa Qiina Adzabannar Waakhidnal jannata ma’al abrar, Ya Azizu Ya Ghoffar Ya Rabbal Alamien

Rabbana taqobball minna innaka anta samiul ‘alim..watub alayna innaka antattawaburrahiim
Subbahaana rabbika rabbil ‘izzati ‘ammaa yaashifuun …wasalamun alal mursaliin
Walhamdulillahirrabil alamiin

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *